Norsk English
Festival for treskulptur og trearkitektur

Festival for treskulptur og trearkitektur

Festival for Wood Sculpture and Wood Architcture

Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020 arrangeres i siste halvdel av juni langs Nasjonal turistveg Rondane.

Et prosjekt av Stor- elvdal fellesverksted for treskulptur og innovativ trearkitektur, publisert 26.04.2020. Prosjektet tilhører kategorien Skaperglede.
Innsamlet kr 350
0 %
Målbeløp kr 50 000
Givere 2
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 30.05.2020.

Prosjektbeskrivelse for Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020

Prosjektet er støttet av Innlandet fylke og Norsk kulturråd, men vi har behov for ytterligere 50 000 kr til materialer.

Innledning:

I 2018 gjennomførte Stor-Elvdal fellesverksted for treskulptur og innovativ trearkitektur et pilotprosjekt under navnet Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2018. Skogesal og Solberg har nå besluttet å gjennomføre Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020 i samarbeid med kunstneren Tina Mareen Buddeberg.


Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020 vil arrangeres i siste halvdel av juni og siste halvdel av august langs Nasjonal turistveg Rondane i Stor-Elvdal kommune. Festivalen vil altså rette seg både mot et lokalt publikum og et nasjonalt, og ikke minst internasjonalt publikum som ferdes langs Nasjonal turistveg Rondane i sommersesongen. Vi vil også vurdere å gjennomføre enkelte utstillingsprosjekter i Koppang sentrum og vil også stille oss åpne for et samarbeid om gjennomføring av ytterligere prosjekter i nærliggende kommuner som Alvdal, Folldal og Ringebu hvis dette er praktisk gjennomførbart.

Litt om pilotprosjektet Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2018

Deltagere:

Tor Einar Skogesal

Line Berget

Reza Roshandel

Mitra Sham-loo

Jannicke Lie

Gisle Harr

Linda Bakke

Trond Solberg

I juli 2018 arrangerte Stor-Elvdal fellesverksted for treskulptur og innovativ trearkitektur pilotprosjektet Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2018 og holdt en 10 dager lang workshop i Skogesals fabrikklokaler på Mogrenda. Deltagerne under workshopen viste de produserte arbeidene i ventehallen på Koppang stasjon, i Storstua Koppang sentrum og utenfor Koppang bibliotek. Jannicke Lie viste en kunstinstallasjon med utstrekning over flere lokasjoner i Koppang sentrum og Trond Solberg viste et arbeid på eiendommen til Rondane gjestegård som nå har fått nye eiere og har skiftet navn til Rondane Riverlodge.

Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020

Geografisk plassering

Fylkesvei 219 binder punktene sammen fra Skogesals fabrikk, via Rondane Riverlodge til avkjørselen til Buddebergs Drømmedal. Geografisk kan det også være grunn til å legge merke til at Atnavassdraget og Setningsvassdraget danner en naturlig geografisk, ikke absolutt avgrensning, men ramme for prosjektet.

Skogesals fabrikk ligger ved Mogrenda. Rondane Riverlodge ligger i krysset Venabygdsveien og Nasjonal turistvei Rondane. Buddebergs Drømmedal ligger noen kilometer øst for Atnabrua.

 

Prosjektets ide, form: Tematikk Øko-ekstrem/ Eco-extreme

Under Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020,vil vi tilnærme oss problematikken knyttet til bruk og misbruk av jordens ressurser og den miljøkrise som blir aktualisert i forbindelse med menneskenes utslipp av klimagasser - og da spesielt problemstillingen rundt CO2. Tre binder som kjent karbon. Bruk av tre som materiale fanger karbon i bruksperioden og utsetter derfor at de brukte materialene knytter seg til oksygen og blir CO2.

Tvetydigheten i forkortelsen «Øko/Eco» kan ha konnotasjoner både til økologi og økonomi.

Økologi kan defineres som vitenskapen om organismers forhold til miljøet disse organismer er en del av. Økonomi er en vesentlig del av menneskets organisering av miljøet rundt seg.

Vi ser gjerne at de ulike kunstnere kontekstualiserer prosjektene innenfor rammen av denne tematikken. Dette er ikke noe absolutt krav, da tre som materiale i seg selv kan anses som et klimavennlig alternativ i kunstproduksjon.

1. Eung-woo Ri er president for den sør-koreanske Nature Art organisasjonen YATOO. Vi forventer at Ri vil inspirere til en helhetlig tenking i skjæringspunktet mellom kunst og miljø, da den koreanske tradisjonen for Nature Art avspeiler den koreanske måte å tenke på samspillet mellom menneskesamfunn og miljø som vesentlig annerledes enn den norske tilnærmingen.

2. Tina Mareen Buddebergs landbrukseiendom Drømmedalen er lokalisert noen kilometer nedenfor Atnabrua. Buddeberg har stall med 12 hester og er billedkunstner med eget galleri. Buddeberg har et sterkt fokus på økologi i sin praksis da gårdsdriften i Drømmedalen er basert på en infrastruktur som er preget av en blanding av gammel, eller lite modernisert infrastruktur og ny teknologi. Ved å legge kunstproduksjon til – og vise arbeider i – Buddebergs Drømmedal, vil både kunstnere og publikum, bli stilt ovenfor en uvant situasjon da Buddebergs praksis stiller spørsmålstegn ved samspillet mellom modernitet og tradisjon. Buddebergs praksis kan stimulere til et annet sett av valgbare kombinasjons­muligheter for måter å tilnærme seg økonomi og økologi.

3. Vi vil stimulere til at kunstprosjekter skal gjennomføres off-grid. Det vil si at energien som brukes til produksjon av det kunstneriske arbeidet, skal produseres på stedet. Dette lar seg gjøre med strøm fra solcellepanel og batteriverktøy. Ved å etablere en uavhengig energikilde vil vi også kunne tenke friere når det kommer til lokaliseringen av produksjonssted og også plassering de ulike verk.

4. Vi vil i løpet av festivalen invitere ulike politiske partier og forskere til en debatt om tiltak som kan bidra til å øke karbonopptaket i Stor-Elvdals jordsmonn med mer enn 4 promille. Vi vil invitere Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet til paneldebatt. Begge partier har nylig lagt fram en skogplan. Professor i botanikk, Gunnar Austrheim ved NTNU i Trondheim, har sagt seg villig til å delta i paneldebatt.

Vi vil belyse spørsmål knyttet til lagring av CO2 i jordsmonn og skogbunn.

5. Motek Norge har de siste årene utviklet en spikerpistol for treplugger. Ideegrunnlaget for Motek Norges treplugginnovasjon baserer seg på at friksjonen pluggemaskinen skaper mellom plugg og treverkets naturlige bestanddeler sveiser trepluggen sammen med trevirket. Vi har avtalt med at vi får låne verktøy i workshop-periodene. En måte å tilnærme seg økt grad av gjenbruk i byggebransjen er å revurdere teknikken for reising av nybygg. Ved å tilnærme oss en metodikk hvor treplugger i størst mulig grad erstatter festemidler av metall vil gjenbruk av trematerialer bli enklere. Ved å implementere Motek Norges innovative teknologi i enkeltprosjekter vil vi sette fokus på denne problematikken. Sammenføying av tre mot tre kan dessuten være enklere.

6. Vi vil også legge vekt på at de ulike verk skal bruke sammenføyingsteknikker som unngår kjemiske løsninger og løsninger som krever metall, som spiker og skruer. Vi vil stimulere til at tradisjonelle sammenføyingsteknikker som ulike «trelåser» benyttes i arbeider med moderne uttrykk.

7. Vi vil bygge en prototype til en eksperimentell trekonstruksjon som skal legge grunnlaget for videre produksjon av tilsvarende konstruksjoner som utforsker formproblematikken i trekonstruksjoner i retning av skulpturelle former, men allikevel har en tiltenkt funksjon. Formen tar utgangspunkt i Solbergs båndsagarbeider. Prototypen skal benyttes som badstue i tilknytning til Rondane gjestegårds øvrige servicetilbud for gjester.

8. Vi vil også bygge en serie på tre mikrohus som også kan settes sammen til større enheter ved å betrakte et mikrohus som en modul i en større konstruksjon.. Prototypen vil bli fremstilt av en blanding av gjenbruksmaterialer og nye materialer. På denne måten kan vi legge grunnlag for produksjon av dette modellen for salg på markedet.

Tenkingen rundt konstruksjoner med tilsvarende betingelser for fundamentering og byggemetodikk kan utvikles til et kjennemerke for området – både for industriell fremstilling av svært miljøeffektive bygg og for et reiselivssegment. I disse mikrohusene kan bruk av nytt alterneres resirkulert trevirke uten at dette påvirker konstruksjonens grunnform.

9. Eksperimenter med gjenbrukstematikk. Vi vil bruke bærekonstruksjon som 2x4 og 44, samt eldre gulvplank til å lage prototyper til paneler som kan brukes i produksjon av nye møbler, nye gulv osv. Vi vil skjære 5-10 mm skiver endeved som systematiseres og limes på et annet medium. Vi vil gjennomføre et tilsvarende prosjekt som en videre føring av Roshandels arbeid fra 2018, da Roshandels paneler av splittet 2x4 har estetiske kvaliteter, men kan også bidra til å redusere akustikk. Med utgangspunkt i et kunstprosjekt vil vi da undersøke om dette kan omformes til en næringsidé.

10. Fotoprosjekt: Små hus, stor elvedal. Vi ønsker å initiere fotodokumentasjon av små trehus i Stor-Elvdal kommune, da det i Stor-Elvdal kommune kan se ut til å være en tradisjon for å bygge små hus. Mindre boareal og større uteareal kan se ut til å være et positivt bidrag til løsning av klimaproblematikk. Svært mange av disse husene uttrykker en enkel eleganse basert på solid håndverk. Ved å dokumentere disse bygningene fotografisk ønsker vi i tillegg å høyne bevisstheten om fordelene ved små hus og underbygge en stolthet over denne byggetradisjonen.

Hoveddelen av prosjektets arbeidsfase vil foregå i form av symposier og workshops og 21. juni – 27. juni 2020. Ulike underprosjekter i bearbeidelsesfasen også definert som «work in progress», vil være tilgjengelig for publikum i produksjonsperiode på produksjonssted mars-september 2020.

15. mars: 2020: Oppstartsmøte med gjennomgang av prosjektets tematikk, geografi og idemyldring med de inviterte kunstnere og en arkitektgruppering ledet av Jan K. Godzimirski.Vi vil avslutte selve festivalarrangementet med oppsummering og evaluering. 30. august 2020.

Under Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur vil prosjektene i all hovedsak vises utendørs. Arbeidene vil bli stående i området ut over prosjektets varighet. De semitemporære kunstinstallasjonene vil derfor bli en tilleggsdimensjon for publikum som oppsøker området for naturrekreasjon eller av andre grunner.

Arbeider som vil vises under Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020, vil ta utgangspunkt i de fellesprosjekter eller enkeltprosjekter som utvikles under Festivalens ulike symposier og workshops.

Vi er i dialog med Norsk Billedhuggerforening angående invitasjon til de ulike symposier og workshoper.

Inviterte kunstnere til Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020s Symposium med Eung-woo Ri, Gisle Harr og Trond Solberg 21. juni – 27. juni 2020:

Line Berget

Reza Roshandel

Mitra Sham-loo

Jannicke Lie

Gisle Harr

Linda Bakke

Godzimirski, Skogesal og Solberg

 Jan K. Godzimirski 

 Tor Einar Skogesal 

 Trond Solberg

Tina Mareen Buddeberg

Anna Widén

Knut Wold

Marianne Stranger

Mons Nordin

Eung-woo Ri

Ulrik Ibsen Thorsrud (lydkunst)

Geir Backe Altern

Nebil Zaman 

Ketil Nergaard

Are Carlsen

Sébastian Dahl

Åpen workshop 24. – 27. juni.

Vi vil også invitere til en åpen workshop i forbindelse med symposiet. Denne workshopen vil foregå 24. – 27. juni. Påmelding vil skje i løpet av mai 2020 og vi vil kreve en deltageravgift som dekker kost og losji samt en minimal inndekning av andre utgifter.

Workshop med tematikk Tradisjon og innovasjon i trekonstruksjoner. 24. august - 29. august 2020

Vi vil arrangere workshop ledet av byggmester Tor Einar Skogesal, Jan K. Godzimirski og Trond Solberg. Tematikken i denne delen av festivalen vil være: Tradisjon og innovasjon i trekonstruksjoner. Denne workshopen vil være rettet mot kunstnere og arkitekter.

I forkant av Skogesal, Godzimirski og Solbergs symposium vil vi gjennomføre minst ett prosjekt i kategortien innovativ trearkitektur. Skissene til dette prosjektet er tegnet og den ferdige konstruksjonen skal ha vises på Rondane Riverlodges område.

Dugnader i forkant av symposium 21. juni – 27. juni 2020 og festivalperiode

Vi vil arrangere dugnader som forberedelser til symposiene 21. juni – 27. juni 2020.

Vi stiller oss åpne for å gjennomføre prosjekter som strekker seg over lengere tid enn de konsentrerte periodene i forbindelse med symposier og workshoper. Dette avtales nærmere.

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Trond Solberg

Prosjekteier

Delta som assistent under festivalen

[]

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 5 igjen kr 2 500
Estimert leveranse 21.06.2020